រាល់កិច្ចការលំអិតទាក់ទងនិងព្រះធម៌ខាងលើ
សូមទំនាក់ទំនងជាមួយនិងយើងខ្ញុំតាមអាស័យដ្ឋានតាម
បណ្តាលប្រទេស ដែលមានដូចខាងក្រោម

CAMBODIA

INTERNATIONAL ACCOCIATION FOR BUDDHIST MEDITATION
ភូមិស្តៅកន្លែង ឃុំដីឥដ្ឋ ស្រុក កៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល
ប្រធានសមាគមសមាគមសមាធិព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិ៖ លោកស្រី អៀង វ៉ាន់ឡាយ
Tel: (+855) 888666399
- ការិយាល័យរដ្ឋបាល
Tel: (+855) 884690707 / (+855) 888666399 / (+855) 888666288
E.mail: iafbm.cambodia@yahoo.com

UNITED STATES

MASTER RUMA INTERNATIONAL ACCOCIATION
Address: P.O.Box 212187 Royal Palm, Beach, Florida 33421, USA

THAILAND

MASTER RUMA FOUNDATION
Address: 207-Moo.9, T.BaanHang Dong-Chiang Mai-Thailand
Tel: +66-(0)884108264

MASTER RUMA INTERNATIONAL MEDITATION CENTER
Address: 296 Moo 2T, A Phen, Udonthani, 41150 Thailand
Tel: 006-(0)884108264, 006-(0)852686990,
0066-(0)815670550

LAO

Address: Ban Pak Het, Muong Na sai Thoong Vince-tiane- Lao
Tel: +856 2055659348

Email

oceanovlove@yahoo.com / lightendsound@yahoo.com

Website

www.masterruma.org / www.lightandsoundmeditatio.org / www.happygoldenage.org